IPS E.max Ceram Gingiva 20g

0

IPS E.max Ceram Gingiva 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ nướu hồng

Màu: BG34, G1, G2, G3, G4, G5

Màu: IG1, IG2, IG3, IG4, IG5
IPS E.max Ceram Gingiva 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar