Sứ E.Max

IPS e.max Press

Viên sứ Lithium Disilicate (sứ thủy tinh) dành cho ép nóng

IPS e.max CAD

Khối sứ Lithium disilicate (sứ thủy tinh) dành cho máy CAD/CAM

IPS e.max Ceram

Bột sứ không kim loại dùng cho tất cả các loại sườn Zirconia và Lithium disilicate

IPS e.max ZirCAD

Đột phá giới hạn thẩm mỹ của sứ Zirconia